bannner transparent sktu2

Selamat Datang Ke Portal Rasmi SK Taman Universiti 2

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN MURID

 

BIL.

 

UNIT

 

NAMA GURU

 

BIDANG TUGAS

 

 

 

1.

 

 

Sistem Maklumat

Murid (SMM)

1. Pn. Hakimatun Nasyrah Binti

   Mausek (Ketua)

2. Cik Kasthuribai a/p Narayanan

   (Setiausaha)

3. En. Islah bin Mat Zin

4.Guru-guru Kelas

 

i). Segala maklumat yang telah ditetapkan oleh

KPM, JPN, PPD seperti maklumat murid,

enrolmen dan kehadiran.

ii).Menghantar maklumat kepada pihak yang

berkenaan mengikut tarikh yang ditetapkan.

 

 

 

2.

 

 

Aplikasi Pengkalan

Data Murid (APDM)

1.En. Islah bin Mat Zin(Ketua)

2.Cik Vaishnavi A/P Punusamy

(Setiausaha)

3.Cik Helwana binti Mohamad

4. Guru-guru Kelas

5. Pn.Rozana binti Pandak

6. Pn. Maznah bt. Tamthir

7. Pn.Siti Atijah bt.Ariffin

 

I(i). Segala maklumat dalam APDM, enrolmen murid,kemasukan dan pertukaran murid.

ii). Segala maklumat yang telah ditetapkan oleh KPM, JPN, PPD   seperti kemasukan murid Tahun 6 ke Tingkatan 1, SBP, Sekolah Kawalan, SMKA, KAA, KRK dan maklumat murid.

iii)Menghantar maklumat kepada pihak yang berkenaan mengikut tarikh yang ditetapkan dan kutipan data.

iv)Mencatat kehadiran dan enrolmen murid

 

3.

 

Sistem Pengurusan Sekolah (SPS),

Kedatangan Murid &

Kutipan Data

1. En.Nazirul Amin b.Azmi

( Ketua )

2. Cik Sh.Sakinah(Setiausaha)

3. Pn.Zaitun bt.Mat Lazim

4. Semua   Guru Kelas

5. Pn. Rozana bt.Pandak

6. Pn. Maznah bt. Tamthir

7. Pn.Siti Atijah bt.Ariffin

 

 

 

 

 

i). Memastikan bilangan hari

persekolahan yang betul.

ii). Membantu HEM dalam urusan kehadiran dan ketidakhadiranmurid.

iii). Menanda Buku KedatanganMurid pada hari berkenaan.

iv). Menghantar Buku Kedatangan Murid   yang telah ditanda ke pejabat sebelum atau pada pukul 8.30 pagi.

v). Bertanggungjawab penuh terhadap Buku Kedatangan Murid kelas masing-masing.

vi). Melengkapkan e-kehadiran murid

 

 

 

4.

 

 

Penyelaras &

Taklimat

Tahun 1

 

1. Cik Kasthuribai a/p Narayanan

   (Ketua)

2. Cik Vaishnavi a/p Punusamy      

   ( Setiausaha )  

3. Semua Guru Kelas Tahun 1

4. Guru & PPM Pend.Khas

5. Pn. Rozana bt.Pandak

6. Pn. Maznah bt. Tamthir

7. Pn.Siti Atijah bt.Ariffin

8. Pn.Noorhayati bt. Md.Noor

9.Pembantu Pengurusan Murid

i).     Menyediakan surat siaran dan bahan iklanmengenai pengumuman pendaftaran dan

       pengesahan murid ke Tahun 1.

ii).     Menerima senarai kelulusan penempatan daripada pihak PPDbagi Tahun 1 untuk tindakan selanjutnya.

iii).   Menyediakan maklumat untuk  

         pembahagian kelas bagi Tahun 1    

         kepada setiap guru kelas.

 

 

5.

 

Pengurusan Pendaftaran

 

1.    Pn. Rozana binti Pandak (Ketua)

2.    Pn. Maznah bt. Tamthir

3.    Pn.Siti Atijah bt.Ariffin

4.    Pn.Noorhayati bt. Md.Noor

5.     Semua guru kelas Tahun 1

6.     Guru-guru kelas

7.     Pembantu Pengurusan Murid.

 

 

a). Mengemaskini kemasukan data pendaftaran murid setiap kali kemasukan .

b).   Memastikan maklumat murid lengkap dan betul.

c).   Mengeluarkan surat siaran pengesahan pendaftaran dan pemberitahuan melapor diri murid Tahun 1

d) Menyelaras kemasukan data kedatangan murid setiap hari persekolahan.

 

6.

 

Penempatan Murid

Ke Tingkatan 1

1. Ketua Aliran Tahun 6

   (Ketua)

2. Penyelaras Tahun 6

3.Semua Guru Kelas Tahun 6

4.Guru Pend.Khas

a). Mengemaskinikan maklumat & fail

     peribadi murid.

b)Memastikan maklumat setiap murid Tahun 6 adalah lengkap dan dihantar ke PPD untuk   pengesahan SMK mengikut zon   penempatan bagi tahun hadapan.

c).   Bertanggungjawab terhadap penempatan setiap murid Tahun 6 ke Tingkatan 1 dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.  

d) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk murid tahun 6 ke Tingkatan 1.

 

7.

 

Permohonan & Penempatan SMKA,KAA, KRK,KK &

Permohonan

Ke Sekolah Berasrama Penuh

 

 

 

1. Ketua Aliran Tahun 6

2.Penyelaras Tahun 6

3. Semua Guru Kelas Tahun 6

4. Pn.Rozana bt. Pandak

5.Pn.Maznah bt.Tamthir

6.Pn.Siti Atijah bt.Ariffin

a). Menguruskan kemasukan murid Tahun 6 yang layak.

  

b).     Menyediakan maklumat bagi semua permohonan ke Sekolah Menengah dan menghantarnya secara online kepada pihak yang berkaitan pada tarikh yang telah ditetapkan.

c).     Membantu memaklumkan keputusan permohonan murid yang berjaya layak masuk ke sekolah terpilih.

 

8.

 

Pengurusan Pra

Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

1. Pn. Norasyikin binti Yusof

   (Ketua)

2. Pn. Noizaizura binti Ahmadon

(Setiausaha)

3.Pembantu Pengurusan Murid

(PPM)

 

a) a) Mengemaskini maklumat peribadi    murid.

b).     Bertanggungjawab terhadap kehadiran dan ketidakhadiran murid Pra Sekolah.

c).     Menghantar maklumat berkaitan Pra Sekolah kepada pihak berkenaan mengikut tarikh yang ditetapkan.

d).     Mengikut tatacara kerja pengurusan Pra Sekolah.

 

9.

 

Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran (PPKI) (BP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En.Mohd. Faiz b. Othman      

   (Ketua)

2. Pn.Salwanaraiza bt.Masrom

    (Setiausaha)

3.Pn. Syhamini a/p V. Singam

4. Pn.Malesa bt.Selamat

5.Pembantu Pengurusan Murid

   (PPM)

 

     a) Mengemaskini maklumat peribadi murid.

b).     Bertanggungjawab terhadap kehadiran dan ketidakhadiranmurid Program Pendidikan Khas Integrasi dan Pra Pendidikan Khas.

c).     Menghantar maklumat berkaitan

Pendidikan Khas kepada pihak berkenaan mengikut tarikh yang ditetapkan.

d).     Mengikut tatacara kerja pengurusan Pendidikan khas.

 

10.

 

Aduan Pelanggan

1.Pn.Jumayah binti Subari

(Ketua)

2. Pn. Minarni binti Abd. Muis

(Setiausaha)

3. Pn. Zaitun b. Mat Lazim

4. En. Maharuddin b.Wahap

 

a).   Menerima aduan dalam bentuk bertulis (surat, emel) atau lisan ( telefon, pertemuan)

b). Mengambil aduan daripada ibu bapa untuk diambil tindakan selanjutnya.

c).Menyelesaikan aduan yang diterima.

d).   Memastikan setiap pengadu

         mendapat layanan yang adil.

           

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 

BIL.

 

UNIT

 

NAMA GURU

 

BIDANG TUGAS

 

 

11.

 

Bimbingan Dan Kaunseling

 

1.Pn. Zaitun binti Mat Lazim

(Ketua)

2. Pn.Norsyima binti Hashim

(Setiausaha)

3. Pn. Marina bintiYusof            

1.                  4. Pn. Syamini a/pV. Singam

 

5.Pn.Salwanaraiza bt.Masrom

6. En. Mohd. Ariffin bin Ali

a). Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingandan kaunseling.

b). Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasibagi murid-murid baru.

c). Bertanggungjawab sepenuhnya membantu dan membimbingmurid-murid yang bermasalah.

d).   Merancang dan penyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah bersama unit anti dadah

e) Merancang dan menyelaras

program-program lain di peringkat sekolah.

e). Merancang dan melaksanakan

Program Guru Penyayang

 

12.

 

Pengurusan Disiplin Dan SSDM

1. Sharifah Sakinah bt.Syed Mustafar (Ketua)

2. En. Mohd. Faiz b. Othman

(Setiausaha)

3. En. Mohd Asri bin Halit

4. Pn. Marina bt.Yusof

5.Pn. Hjh.Alinah bt.Tamat

6. Cik Kasthuribai A/P Narayanan

6.En. Maharuddin b.Abd.Wahap

7. Pn. Tumirah Binti Abd. Rahim

a). Menentukan penerapan amalan-

amalan dan nilai-nilai murni.

b). Memastikan undang-undang dan

peraturan-peraturan sekolah

dikuatkuasakan.

c) Mengambil tindakan yang sesuai

terhadap kes-kes salahlaku murid.

d). Memastikan program Spot Check”dilaksanakan mengikut

jadual yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

e). Menyelaras dan menyediakan

rekod disiplin murid(salahlaku murid,

murid ponteng dll).

f). Mengemaskini rekod salahlaku murid(SSDM)

g). Menghantar ke PPD/JPN pada

minggu pertama setiap bulan  

(sebelum 5 haribulan setiap bulan) dan simpan salinan dalam fail.                            

 

13.

 

Pencegahan Dadah

 

1. Cik Vaishnavi a/p Punusamy

   (Ketua)

2. Pn. Hakimatun Nasyrah Binti    

   Mausek (Setiausaha)

3. Pn. Zaitun Binti Mat Lazim

4. En. Maharuddin Abd.Waha

5. Pn. Hjh Alinah BintiTamat

a). Melaksanakan Program

Pencegahan Dadah.

b). Menyediakan dan menghantar laporan program kepada pihak yang berkenaan.

c) Menyediakan ruang Pameran

Pencegahan Dadah dan

maklumat   sentiasa dikemaskini.

 

14.

 

Lembaga Pengawas

 

 

1. Hjh Alinah Binti Tamat    

   (Ketua)

2. Pn. Marina binti Yusof             Pn.

(Setiausaha)

3. Pn. Tumirah BintiAbd. Rahim

4.Pn. Nurul Hanani Binti Ismail

5.En. Maharuddin Bin Abd.

   Wahap

6.Ummi Aisyah bt. Abd.Motalib

 

a).   Menentukan penerapan

         amalan-amalan dan nilai-nilai

       murni.

b).   Memastikan undang-undang

       dan peraturan-peraturan sekolah

     dikuatkuasakan.

c).   Mengambil tindakan yang

         sesuai terhadap kes-kes salahlaku

       murid.

d).   Melantik pengawas-pengawas

         yang berdisiplin dan berciri

         kepimpinan yangtinggi.

e).   Bertanggungjawab sepenuhnya

terhadap tingkalaku dan disiplin

semua pengawas.    

f).   Melaksanakan aktiviti-aktiviti/

         program pengawas sekolah.

g).   Memastikan pengawas bertugas

mencatat murid yang datang lewat atau melanggar peraturansekolah.

h). Menyelaras program semasa perhimpunan rasmi.

BIL.

UNIT

NAMA GURU

BIDANG TUGAS

 

15.

 

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

 

 

1.Pn. Tumirah Binti

    Abd.Rahim (Ketua)

2.Pn. Salwanaraiza bt.Masrom (Setiausaha)

3.Pn. Marina Binti Mohd.

   Yusuf

4. En.Mohd. Faiz b. Othman  

  

5. Pn. Jumayah Binti Subari

 

6. Semua Guru Kelas

a).   Menyelaras hal-hal pengeluaran,

         pengambilan, pengagihan

         dan hapuskira.

b).   Mengurus kutipan data,

         mengawal/melengkapkan stok

         dan mengemas bilik SPBT

c).   Mengenalpasti murid yang layak.

(Bukan Warganegara tidak layak)

 

 

16.

 

 

Pengurusan Bantuan & Kebajikan Murid / Anak Yatim / Derma/ Insuran Takaful

1.Pn.Nur Afiqah binti Ibrahim

(Ketua)

2.Pn. Ummi Aishah Binti

   Abd. Motalib (Setiausaha)

3. Pn. Malesa bt.Selamat

4. Pn. Salida Binti Saidi 5.

5.Pn.Salwanaraiza bt.Masrom

6.Pn. Nurul Hanani bt.Ismail

7.Cik Helwana bt.Mohamad

 

a).   Mengenalpasti murid yang layak (Bukan Warganegara tidak layak)

b).   Mengagihkan segala bantuan yang diterima.

c).   Merekodkan aktiviti.

d).   Bertanggungjawab terhadap

         kebajikan murid yang  

       memerlukan bantuan.

e).Mengurus Bantuan Khas Awal Persekolahan (BKAP)

f).   Menguruskan insuran Takaful

murid.

 

 

17.

 

 

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

 

1.Pn. Norzahrina Binti Ali

(Ketua)

2.Cik Helwana bt. Mohamad

(Setiausaha)

3.Cik Vaishnavi a/p Punusamy

4.Pn. Nurul Hanani Binti

   Ismail

 

5.Guru Pend.Kha

a).   Mengenalpasti dan menyenaraikan murid-murid yang layak.

b).   Melengkapkan borang rumusan

permohonan murid (BRP) dan

menghantar ke PPD mengikut tarikh

yang ditetapkan.

c).   Menguruskan Bantuan e-Kasih

18.

 

Pengurusan Susu

1 Malaysia (PS1M) Dan Vitamin

1.Pn. Hamidah Binti

   Jambari (Ketua)

2.Cik Sh.Sakinah Syed Mustafar

   (Setiausaha)

3. Pn. Rubiah bt.Akil

4. Pn. Nur Nadia Binti Bakim

5. Pn. Nurhanani bt. Ismail

6. Guru Pend.Khas

 

 

 

a). Menerima bekalan susu dan

memastikan ianya dalam keadaan baik dan selamat untuk diminum.

b). Mengemaskini rekod penerimaan dan pengeluaran susu dan vitamin.

c).   Memastikan murid yang layak menerima bekalan susu dan

         vitamin.

 

 

19.

 

Rancangan Makanan

Tambahan (RMT)

 

 

1.Pn. Zulaiza BintiSulaiman (Ketua)

2.Pn.Zuraazrita bt.Hussain

(Setiausaha)

3.Cik Kasthuribai A/P Narayanan

4. Pn. Asmidar bt.Abdullah

5. Pn. Rubiah Binti Akil

6.Pn. Nur Afiqah bt. Ibrahim

7.Pn. Norzahrina BintiAli

8. Pn Hakimatun Nasyrah

   Binti Mausek

9. Pn. Nur Hanani bt. Ismail

10. Cik Sh.Sakinah Syed Mustafar

11.Pn. Ummi Aishah Binti

   Abd. Motalib

12.Guru Pend.Khas

 

 

a). Mengenalpasti dan menyenaraikan murid-murid yang layak menerima RMT.

b). Menentukan menu RMT dengan

pihak kantin.

c). Memantau perjalanan dan

         pengurusan RMT spserti kualiti

         dan kuantiti makanan dan

       minuman dan masalah-masalah  

       berbangkit.

d).   Memaklumkan kepada pihak

         kantin jika tiada RMT.

e).   Memastikan murid-murid makan

pada masa yang ditetapkan.

f).   Memastikan buku rekod RMT

         dikemaskini dan lengkap

         (bilangan hari RMT, bilangan

         murid RMT, tarikh dan Menu

         RMT)

             

 

KESIHATAN DAN KESELAMATAN

BIL.

UNIT

NAMA GURU

BIDANG TUGAS

 

20.

 

Program 3K

(Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan)

 

a)Pencegahan

Aedes

dan Denggi

 

b)Kebersihan

Tandas

    Sekolah

 

c)Keselamatan

Murid,Sekolah

 

d)Imunisasi

 

e)Rawatan Kesihatan

 

f)Rawatan

Pergigian

 

 

1.Cik Helwana Binti Mohamad (Penyelaras)

2. Pn.Salwanaraiza bt.Masrom

(Setiausaha)

Kebersihan

1. Pn. Noizaizura Binti Ahmadon

(Ketua)

2. Pn. Ranjanni a/pRachenamoty

   (Setiausaha)

3. Pn. Marina BintiMohd. Yusuf

4.Pn. Enun Binti Hassan

5. En.Osman b. Ibrahim

6.Pn.Masnah bt.Muhd. Salleh

7.Pn.Fauziah bt.Misian

Kebersihan

a). Memastikan program kebersihan dan

keceriaan kelas dilaksanakan.

b). Memastikan murid-murid dapat

mematuhi program “SampahSifar”.

c). Memastikan dan memantau

kebersihan tandas sekolah.

 

 

 

 

 

 

Kesihatan

 

1. Pn.Awatif bt. Romli

   (Ketua)

2. Nurul Hanani binti Ismail

(Setiausaha)

3.Pn. Syamini a/p V. Singam

4. En. Maharuddin Bin Abd.

Wahap

5. Pn. Norasyikin BintiYusof

6. Pn. Masnah Binti Muhd Salleh

7. En.Osman Bin Ibrahim

 

 

a). Menguruskan kemudahan

rawatan   murid.

b). Memastikan bilik rawatan di

dalam   keadaan kemas dan

teratur.

c). Memastikan program-program

kesihatan murid dijalankan

dengan sempurna seperti

imunisasi, rawatan gigi dan

ProgramBersepadu Sekolah

Sihat.

d). Bersama melakukan penyeliaan

yang berkaitan denganpersekitaran

sekolah seperti kantin,   tempat

pembuangan sampah dll.

e). Melaksanakan Program Bebas

Denggi.

f). Mengemaskini rekod sekolah

Bebas   Denggi setiap bulan dan

diserahkan kepada GPK HEM.

g). Menghantar Laporan Program

Bebas Denggi sebelum 5hb setiap

bulan ke PPD.

 

 

 

 

 

 

 

Keselamatan

1. En. Mazli Jalil Bin A. Manaf

(Ketua)

2. En. Nazirul Amin b.Azmi

   (Setiausaha)

3. En. Maharuddin Bin Abd. Wahap

4.Pn. Hjh Alinah Binti Tamat

5. En. Mohd Asri Bin Halit

6.En.Sani bin Ahmad

7. En. Ahmad Fadil Bin Jaafar

8. Pn. Normah Binti Che Awang

 

a).Menyediakan pelan keselamatan

dan kecemasan serta latihan

kebakaran dilaksanakan mengikut

jadual.

b). Memastikan segala peralatan

bantuan kebakaran di dalam

keadaan yang berfungsi dengan

baik.

c). Memastikan persekitaran

sekolah dan bangunan di dalam      

keadaan yang selamat.

d). Memastikan Program  

Kebersihan dan Keceriaan

serta ProgramKesihatan

dilaksanakan bersama-sama

dengan program Keselamatan.

e). Melaksanakan aktiviti-aktiviti

Kelab Pencegahan Jenayah.

f). Menguruskan sebarang

kejadian,kecemasan seperti

cedera parah,patah anggota

badan dan sebagainya dan

sebarang bencanaalam seperti

banjir dan kebakaran.

 

21.

 

Pengurusan Kantin

 

1.Pn. Siti Norzana bt.Kusmin(Ketua)

2.Pn. Nur Nadia bt. Bakim (Setiausaha)

3. Pn. Afiqah bt. Ibrahim

4.Pn. Asmidar binti Abdullah

5.Pn. Ummi Aishah bintiAbd. Motalib

6.Pn. Zuraazrita bintiHussain

7.Pn. Nurul Hanani Binti Ismail

 

Menyediakan laporan kantin dan

mengadakan perbincangan

bersama Pengusaha Kantin

tentang :

a) Kebersihan kantin dan

         persekitarannya.  

b) Harga jualan dipamerkan.

c) Menu.

d) Keselamatan murid dan guru.

e) Pelalian staf / pekerja kantin.

       (Dipamerkan)

f) Keceriaan kantin.

g) Garis panduan pengurusan

kantin.

h) Memaklumkan kepada pihak

kantin jika kantin perlu ditutup

atau dibuka jika ada aktiviti

sekolah.

i) Memastikan murid-murid

mematuhi peraturan semasa

berada di kantin.

 

22.

 

Pencegahan Dadah

 

 

1. Cik Vaishnavy a/p Punusamy

   (Ketua)

2. Pn. Hakimatun Nasyrah Binti    

    Mausek (Setiausaha)

3. Pn. Zaitun Binti Mat Lazim

4. En. Maharuddin b.Abd.Wahap

5. Pn.Awatif bin Romli

6. Pn. Hjh Alinah Binti Tamat

7.Pn. Nurul Hanani Binti Ismail

 

a). Melaksanakan Program

Pencegahan Dadah.

b). Menyediakan dan menghantar laporan kepada pihak yang berkenaan.

Menyediakan ruang Pameran

Pencegahan Dadah dan

maklumat   sentiasa

dikemaskini.

SK Taman Universiti 2

Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 2 dan Kementerian Pendidikan Malaysia adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Sesuai dipapar menggunakan Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.0 ke atas. Dijanakan oleh sumber terbuka Joomla 3.9.X

FOLLOW US